Désirée Siemerink-Looten is eigenaar van Looten Advocatuur en Mediation. Met ruim 25 jaar ervaring in de advocatuur richt zij zich als advocaat en mediator op het voorkomen en het effectief oplossen van conflicten. Wanneer het nodig is te procederen, behartigt zij de belangen van haar cliënten in een juridische procedure. De belangen van de cliënten staan daarbij centraal. Het kantoor is er voor ondernemers, professionals en instellingen in de gezondheidszorg en voor particulieren. Voor een goede dienstverlening wordt duidelijk gecommuniceerd over de beoordeling, de aanpak, de voortgang en de kosten van uw zaak. Na het afronden van een zaak wordt de manier van samenwerken geëvalueerd, ook om te horen waar de dienstverlening zou kunnen worden verbeterd.

Désirée Siemerink-Looten begon haar loopbaan in de advocatuur  in Rotterdam en werkte daarna onder andere als partner van een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag, als hoofd afdeling legal services en advocaat bij een academisch ziekenhuis in Amsterdam en als advocaat bij haar eigen kantoor in Den Haag.

In deze periode maakte zij deel uit van een team kindermishandeling in Amsterdam, leidde het project juridische kwaliteitszorg bij de Provincie Zeeland en deed een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking tussen de Zeeuwse provinciale instellingen. Daarnaast was zij tien jaar plaatsvervangend secretaris bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Als advocaat is Désirée Siemerink-Looten specialist in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en schaderecht, waartoe behoren: letselschade, werkgeversaansprakelijkheid, verkeersschade, de beroepsaansprakelijkheid van professionals – zoals die van (para)medici – en de aansprakelijkheid van ondernemingen, waaronder instellingen in de gezondheidszorg. Het aansprakelijkheidsrecht voor beroepsbeoefenaren omvat het (medisch) tuchtrecht. Désirée Siemerink-Looten is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA.
Zij legt zich verder toe op het jeugd- en familierecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten VNJA.

Vanaf 2012 is Désirée Siemerink-Looten actief als registermediator MfN; sinds 2013 als rechtbank-mediator. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA) en lid van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators (mfam).
In 2012/2013 volgde zij een opleiding tot coach.

Désirée Siemerink-Looten publiceerde enkele stukken en droeg bij aan verschillende boeken. Zij gaf procesrecht aan de VU Law Academy (postacademische opleiding Pensioenrecht) en gaf door de jaren heen cursussen en workshops.

Opleiding
Universiteit Utrecht/Erasmus Universiteit/Stichting LANGZS, specialisatie advocaat EGZ, 2015
Universiteit Utrecht, specialisatie jeugdrechtadvocaat, 2014
VU Law Academy, postdoctorale leergang aanbestedingsrecht, 2010
Grotius academie, postdoctorale opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid, 2007
VU Law Academy postdoctorale opleiding Pensioenrecht, 2005
Grotius academie, postdoctorale opleiding advocaat Personenschade-LSA, 1992
Rijksuniversiteit Utrecht, privaatrecht, 1985

ROI, management development opleiding, 2008

Mediation
Heeft u een conflict en wilt u liever in overleg tot een oplossing komen met hulp van een onafhankelijke bemiddelaar, dan kan Désirée Siemerink-Looten u helpen als mediator. Zij gebruikt de oplossingsgerichte stijl van mediaten, waarbij het uitgangspunt is dat de oplossing ook op langere termijn houdbaar is. Gestart wordt met het inzichtelijk krijgen van uw belangen en die van de ander, om vandaar uit een win-win situatie te vinden.

Bij conflicten in een organisatie of maatschap kan teambemiddeling plaatshebben.

Mediation wordt geregeld ingezet bij de overgang van familiebedrijven. Bij conflicten in dat verband of bij andere nalatenschappen, kan de mediation zowel plaatshebben vóór als na het overlijden van de erflater.

Désirée Siemerink-Looten is gespecialiseerd in familie- en nalatenschapsmediation, in restorative justice en in mediations voor teams in werksituaties (systemisch werken).

De ruime ervaring van Désirée Siemerink-Looten als advocaat komt van pas bij het overzien van proceskansen en risico’s en het beoordelen van de houdbaarheid van oplossingen.

Opleiding
Result ADR, nalatenschapsregistermediator, 2016
The Lime Tree, registermediator MfN, familiemediator, mediator werk en teams, 2011-2014
Centrum voor Conflicthantering, mediator in strafzaken, 2013
Academie voor Coaching, coach, 2013

Désirée Siemerink-Looten werkt volgens de regels van de Mediators federatie Nederland (MfN) en van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators. Via deze site kunt u het reglement en de gedragsregels mediator downloaden.

Cursussen en workshops

Désirée Siemerink-Looten gaf de volgende cursussen en workshops:

 • inleiding over aansprakelijkheid en schade in het kader van restorative justice, 2016
 • procesrecht docent VU Law Academy, postdoctorale opleiding pensioenrecht, 2006-2013
 • verschillende onderwerpen van het gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht voor artsen, arts-assistenten en hun opleiders, directeuren instellingen gezondheidszorg, hoofden klachtencommissies, gezondheidsjuristen en letselschade-advocaten, 1998-2013
 • juridische aspecten kind en letsel, 2012
 • beroepsgeheim van (para)medici, 2011
 • aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht voor ambtenaren, 2008
 • toekomstschade voor schadebehandelaars van verzekeringsmaatschappijen, 2004
 • aansprakelijkheid van Arboartsen, 2003
 • medisch tuchtrecht voor de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, 2001
 • zakelijke zekerheidsrechten, de Week van het Recht, 1992
Publicaties

 • Coauteur Kindermishandeling, handboek medische diagnostiek en aanpak, onderwerp: kinderbeschermingsmaatregelen, 2013
 • NTvG 2011: coauteur Negatieve wilsverklaring bij een acuut comateuze patiënt, D.E.M. Sijpkens, D.M. Looten, W.G.H. Corté, A. Wiegman, P. Speelman, J.A. Romijn
 • Coauteur (1ste 2de en 3de druk van) Pensioenwet, tekst en commentaar, onder redactie van prof. dr. E. Lutjens, onderwerp: procesrecht, 2007, 2008 en 2010
 • Pensioen en praktijk 2006: Het wetsvoorstel Pensioenwet: meer gelijkheid ongeacht burgerlijke staat?
 • PIV-Bulletin 2004: Is tijd geld? Concrete of abstracte schadevergoeding voor anders bestede tijd

De ervaring leert dat voor bijna elk conflict een oplossing bestaat. Wanneer die niet kan worden gevonden, is procederen een optie. Désirée Siemerink-Looten staat u graag bij als advocaat of kan als mediator u en de ander helpen een conflict op te lossen. Zo kan mediation een oplossing bieden wanneer een (letsel)schade niet binnen de geëigende tijd heeft geleid tot een aanvaardbare afhandeling.

In het geval u, uw maatschap, team of uw organisatie een moeilijke kwestie moet bespreken met een andere organisatie of met mensen waarmee u de relatie wilt behouden, zoals uw patiënt, uw maatschap, een andere samenwerkingsrelatie of binnen uw familie, kan Désirée Siemerink-Looten u voorbereiden op een herstelgesprek.

Bij conflicten in een familie(bedrijf), maatschap, team of organisatie kan Looten Advocatuur en Mediation groepsbemiddeling verzorgen.

Ook cursussen en workshops op maat zijn mogelijk.

Looten Advocatuur en Mediation werkt samen met andere advocaten en mediators.

contact

7 + 14 =

Looten Advocatuur en Mediation

Waalsdorperweg 115,  2597 HS  Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 326 0 343

Algemene voorwaarden

LinkedIn