Désirée Siemerink-Looten is eigenaar van Looten Advocatuur en Mediation. Met ruim 30 jaar ervaring in de advocatuur richt zij zich als advocaat en mediator op het voorkomen en het effectief oplossen van conflicten. Wanneer het nodig is te procederen, behartigt zij de belangen van haar cliënten in een juridische procedure. Na het afronden van een zaak wordt de manier van samenwerken geëvalueerd, ook om te horen waar de dienstverlening zou kunnen worden verbeterd. English

Désirée Siemerink-Looten begon haar loopbaan in de advocatuur in Rotterdam en werkte daarna onder andere als partner van een middelgroot advocatenkantoor in Den Haag, als hoofd afdeling legal services en advocaat bij een academisch ziekenhuis in Amsterdam en als advocaat bij haar eigen kantoor in Den Haag.

In deze periode maakte zij deel uit van een team kindermishandeling in Amsterdam, leidde het project juridische kwaliteitszorg bij de Provincie Zeeland en deed een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking tussen de Zeeuwse provinciale instellingen. Daarnaast was zij tien jaar plaatsvervangend secretaris bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Als advocaat is Désirée Siemerink-Looten specialist in het aansprakelijkheids- en schaderecht, waartoe behoren: letselschade en de beroepsaansprakelijkheid van professionals – zoals die van (para)medici. Zij geeft juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en is lid van de stichting LANGZS.

Tevens legt Désirée zich toe op het familie- en jeugdrecht (civiel en straf). Zij is jeugdrecht-advocaat, lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten VNJA en lid van de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten-Scheidingsmediators (vFAS).

Vanaf 2012 is Désirée Siemerink-Looten actief als registermediator MfN; sinds 2013 als rechtbank-mediator.

Als lid van het ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Mediation Vereniging organiseert zij workshops om mediation meer bekendheid te geven. Désirée is lid van de Vereniging Nalatenschapsmediation, van de beroepsvereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ), van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators (mfam) en van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVvMA).

Zij is lid van de redactie van het tijdschrift Nederlandse Mediation.

Désirée Siemerink-Looten publiceerde enkele stukken en droeg bij aan verschillende boeken. Door de jaren heen gaf zij cursussen en workshops.

Opleiding
Universiteit Utrecht/Erasmus Universiteit/Stichting LANGZS, specialisatie advocaat EGZ (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven), 2015
Universiteit Utrecht, specialisatie jeugdrechtadvocaat, 2014
Grotius academie, postdoctorale opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid, 2007
Grotius academie, postdoctorale opleiding advocaat Personenschade-LSA, 1992
Rijksuniversiteit Utrecht, privaatrecht, 1985

ROI, management development opleiding, 2008

Mediation
Conflicten komen voor. In het geval een conflict zich leent voor mediation, kan Désirée Siemerink-Looten helpen als mediator. Zij gebruikt de oplossingsgerichte stijl van mediaten, waarbij het uitgangspunt is dat de oplossing ook op langere termijn houdbaar is. Gestart wordt met het inzichtelijk krijgen van punten van wrijving, uw belangen en die van de ander, om vandaar uit een win-win situatie te vinden. Mediation is een efficiënte manier van conflictoplossing die niet zelden effectiever blijkt te zijn dan een procedure voor de rechter.

Bij conflicten in een organisatie of maatschap kan teambemiddeling plaatshebben.

Mediation wordt geregeld ingezet bij de overgang van familiebedrijven. Bij conflicten in dat verband of bij andere nalatenschappen, kan de mediation zowel plaatshebben vóór als na het overlijden van de erflater.

Désirée is gespecialiseerd in familie- en nalatenschapsmediation, in restorative justice (mediation in strafzaken) en in mediations voor teams in werksituaties (systemisch werken).

De ruime ervaring van Désirée Siemerink-Looten als advocaat komt van pas bij het overzien van proceskansen en risico’s en het beoordelen van de houdbaarheid van oplossingen.

In 2013 rondde Désirée de opleiding tot coach af.

Opleiding
Result ADR, nalatenschapsregistermediator, 2016
The Lime Tree, registermediator MfN, familiemediator, mediator werk en teams, 2011-2014
Centrum voor Conflicthantering, mediator in strafzaken, 2013

Academie voor Coaching, academisch coach, 2013

Gewerkt wordt volgens de regels van de Mediators federatie Nederland (MfN), waarbij de privacyverklaring (AVG) van de MfN wordt gevolgd. Verder wordt gewerkt volgens de regels van de Nederlandse Vereniging van Familiemediators en de vFAS. Via deze site kunt u het reglement en de gedragsregels mediator van de Mfdownloaden.

Cursussen en workshops

 • schade in strafrecht en andere vormen van herstelbemiddeling, 2016-2018
 • mediation voor scholieren, 2016-2018
 • familierecht in Nederland, 2017, 2018
 • aansprakelijkheid en schade in het kader van restorative justice, 2016
 • procesrecht docent VU Law Academy, postdoctorale opleiding pensioenrecht, 2006-2013
 • verschillende onderwerpen van het gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht voor artsen, arts-assistenten en hun opleiders, directeuren instellingen gezondheidszorg, hoofden klachtencommissies, gezondheidsjuristen en letselschadeadvocaten, 1998-2013
 • juridische aspecten kind en letsel, 2012
 • beroepsgeheim van (para)medici, 2011
 • aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht voor ambtenaren, 2008
 • toekomstschade voor schadebehandelaars van verzekeringsmaatschappijen, 2004
 • aansprakelijkheid van Arboartsen, 2003
 • medisch tuchtrecht voor de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, 2001
 • zakelijke zekerheidsrechten, de Week van het Recht, 1992

Publicaties

 • Nederlandse Mediation, 2018/37, Straf – onrechtmatige daad, mishandeling, letsel
 • Nederlandse Mediation, 2018/22, Straf – aansprakelijkheid ouders, onrechtmatige daad, mishandeling, letsel
 • Nieuwsbrief Strafrecht, april 2018/95, Rechtbank Gelderland 8 februari 2018, co-annotatie D.M. Siemerink-Looten en A.H.T. de Haas – geslaagd herstel in mediation, afwijzing verzoek vergoeding kosten mediator ex art. 591 Sv.
 • Nederlandse Mediation, 2018/10, Straf – mishandeling, onrechtmatige daad, schade
 • Nederlandse Mediation, 2017/48, Straf – aansprakelijkheid bezitter dier, mishandeling, schade
 • Nederlandse Mediation, 2017/11, Straf – onrechtmatige daad, gezamenlijke en onverdeelde eigendom
 • Nederlandse Mediation, 2016/21 Coauteur Straf/familie – verduistering, onrechtmatige daad en aspecten (pre)nalatenschap-mediation, J. Dierx, D.M. Siemerink-Looten
 • Nederlandse Mediation, 2016/16 Buren – onrechtmatige daad, burenrecht
 • Coauteur Kindermishandeling, handboek medische diagnostiek en aanpak, onderwerp: kinderbeschermingsmaatregelen, Bohn Stafleu van Loghum, 2013
 • NTvG 2011: coauteur Negatieve wilsverklaring bij een acuut comateuze patiënt, D.E.M. Sijpkens, D.M. Looten, W.G.H. Corté, A. Wiegman, P. Speelman, J.A. Romijn
 • Coauteur (1ste, 2de en 3de druk van) Pensioenwet, tekst en commentaar, onder redactie van prof. dr. E. Lutjens, onderwerp: procesrecht, Kluwer 2007, 2008 en 2010
 • Pensioen en praktijk 2006: Het wetsvoorstel Pensioenwet: meer gelijkheid ongeacht burgerlijke staat

De ervaring leert dat voor bijna elk conflict een oplossing bestaat. Wanneer die niet kan worden gevonden, is procederen een optie. Désirée Siemerink-Looten staat u graag bij als advocaat of kan als mediator u en de ander helpen een conflict op te lossen. Zo kan mediation een oplossing bieden wanneer een (letsel)schade niet binnen de geëigende tijd heeft geleid tot een aanvaardbare afhandeling.

In het geval u, uw maatschap, team of uw organisatie een moeilijke kwestie moet bespreken met een andere organisatie of met mensen waarmee u de relatie wilt behouden, zoals uw patiënt, uw maatschap, een andere samenwerkingsrelatie of binnen uw familie, kan Désirée Siemerink-Looten u voorbereiden op een herstelgesprek.

Bij conflicten in een familie(bedrijf), maatschap, team of organisatie kan Looten Advocatuur en Mediation groepsbemiddeling verzorgen.

Ook cursussen en workshops op maat zijn mogelijk.

Looten Advocatuur en Mediation werkt samen met andere advocaten en mediators.

contact

5 + 15 =

Looten Advocatuur en Mediation

Waalsdorperweg 115,  2597 HS  Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 326 0 343

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

LinkedIn