Désirée Siemerink-Looten is eigenaar van Looten Advocatuur en Mediation. Met ruim 30 jaar ervaring in de advocatuur richt zij zich als advocaat en mediator op het voorkomen en het effectief oplossen van conflicten. Wanneer het nodig is te procederen, behartigt zij de belangen van haar cliënten in een juridische procedure. Na het afronden van een zaak wordt de manier van samenwerken geëvalueerd, ook om te horen waar de dienstverlening zou kunnen worden verbeterd.

English

Désirée Siemerink-Looten begon haar loopbaan in de advocatuur in Rotterdam en werkte daarna onder andere als lid van de maatschap van Ekelmans en Meijer advocaten in Den Haag (intussen: Ekelmans), als hoofd afdeling legal services en advocaat bij een academisch ziekenhuis in Amsterdam en als advocaat bij haar eigen kantoor in Den Haag.

In deze periode maakte zij deel uit van een team kindermishandeling in Amsterdam, leidde het project juridische kwaliteitszorg bij de Provincie Zeeland en deed een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking tussen de Zeeuwse provinciale instellingen. Naast haar werk als advocaat was zij tien jaar plaatsvervangend secretaris bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Désirée is gespecialiseerd in het Nederlandse en internationale familie-, jeugd- en erfrecht. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten-Scheidingsmediators (vFAS) en van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten VNJA.

Désirée is naast advocaat, registermediator MfN en parenting coordinator (PC). Zij is actief als mediator bij de Rechtspraak. Zij is aangesloten bij de Stichting Nalatenschapsmediation, lid van de beroepsvereniging Mediators in Strafzaken (VMSZ) en van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA).

Verder legt Désirée zich toe op aansprakelijkheids- en schaderecht, waartoe letselschade behoort. Zij geeft juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en is lid van de NVSSA en de stichting LANGZS.

Désirée maakt sinds 2017 deel uit van de redactie van Nederlandse Mediation, sinds 2021 als hoofdredacteur.

Zij is voorzitter van de Adviescommissie mediation van de Nederlandse orde van advocaten.

Désirée publiceerde en droeg bij aan verschillende boeken. Door de jaren heen gaf zij cursussen en workshops.

Nederlandse orde van advocaten
Désirée heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
* personen- en familierecht:
– internationaal privaatrecht,
– echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen,
– ouderschap en erkenning,
– jeugdbeschermingsrecht
* erfrecht
* letselschade
– slachtofferrecht.

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mediation, Premarital Mediation en Parenting Coordination

Conflicten komen voor. In het geval een conflict zich leent voor mediation, kan Désirée Siemerink-Looten helpen als mediator en mogelijk ook als Parenting Coordinator (PC).
Parenting coordination is een voor Nederland nieuwe vorm van conflictoplossing na (echt)scheiding. De PC is oplossingsgericht en zoekt samen met de ouders voortvarend naar een oplossing op maat, zonder procedure bij de rechter. Komen de ouders er toch samen niet uit, dan kan de PC (bindende) adviezen geven.

Premarital mediation is een vorm van mediation waarmee partners onder begeleiding van een mediator, scenario’s bespreken om een duidelijk beeld te krijgen over hoe zij willen omgaan met verschillende situaties binnen hun relatie. Bijvoorbeeld, hoe zij financiële zaken willen regelen en hoe zij de zorg willen verdelen als er kinderen komen.

Désirée gebruikt de oplossingsgerichte stijl van mediaten, waarbij het uitgangspunt is dat de oplossing ook op langere termijn houdbaar is. Gestart wordt met het inzichtelijk krijgen van punten van de belangen van de mensen aan tafel, om vandaar uit een win-win situatie te vinden. Désirée begeleidt als mediator ook meervoudige partijen, zoals in geval van conflicten tussen erfgenamen, in een maatschap en in een teams.

Mediation en Parenting Coordination zijn efficiënte manieren van conflictoplossing die niet zelden effectiever blijken dan een procedure voor de rechter. Premarital mediation voorkomt conflicten.

De ruime ervaring van Désirée Siemerink-Looten als advocaat komt van pas bij het overzien van proceskansen en risico’s en het beoordelen van de houdbaarheid van oplossingen.

Publicaties

  • Coauteur Kindermishandeling, handboek medische diagnostiek en aanpak, onderwerp/hoofdstuk: kinderbeschermingsmaatregelen, Bohn Stafleu van Loghum, 2024, tweede herziene druk
  • Nederlandse Mediation 2023/08, Mediation naast strafecht, beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces, ernstig (blijvend) letsel
  • Nederlandse Mediation 2022/35, Groepsmediation, onrechtmatige daad, schadevergoeding in geld en in natura
  • Nederlandse Mediation, 2021/15, Straf – onrechtmatige daad, zwaar blijvend letsel, art. 6 WVW, art. 6 WAM, vonnis meervoudige strafkamer
  • Nederlandse Mediation, 2020/35, Zakelijk – onrechtmatige daad minderjarige, letselschade, aansprakelijkheid ouders, eigen schuld, verjaring, Gerechtshof
  • Nederlandse Mediation, 2019/50, Straf – onrechtmatige daad, aansprakelijkheid ouders, letsel
  • Nederlandse Mediation, 2019/38, Straf – onrechtmatige daad, aansprakelijkheid ouders, blijvend letsel
  • Nieuwsbrief Strafrecht, april 2018/95, Rechtbank Gelderland 8 februari 2018, co-annotatie D.M. Siemerink-Looten en A.H.T. de Haas – geslaagd herstel in mediation, afwijzing verzoek vergoeding kosten mediator ex art. 591 Sv.
  • Nederlandse Mediation, 2017/48, Straf – aansprakelijkheid bezitter dier, mishandeling, schade
  • Nederlandse Mediation, 2016/21 Coauteur Straf/familie  verduistering, onrechtmatige daad en aspecten (pre)nalatenschap-mediation, J. Dierx, D.M. Siemerink-Looten
  • Coauteur Kindermishandeling, handboek medische diagnostiek en aanpak, onderwerp: kinderbeschermingsmaatregelen, Bohn Stafleu van Loghum, 2013
  • NTvG 2011: coauteur Negatieve wilsverklaring bij een acuut comateuze patiënt, D.E.M. Sijpkens, D.M. Looten, W.G.H. Corté, A. Wiegman, P. Speelman, J.A. Romijn
  • Coauteur (1ste, 2de en 3de druk van) Pensioenwet, tekst en commentaar, onder redactie van prof. dr. E. Lutjens, onderwerp: procesrecht, Kluwer 2007, 2008 en 2010
  • Pensioen en praktijk 2006: Het wetsvoorstel Pensioenwet: meer gelijkheid ongeacht burgerlijke staat

Cursussen en workshops

 • schade in strafrecht en andere vormen van herstelbemiddeling, 2016-2022
 • mediation voor scholieren, 2016-2024
 • familierecht in Nederland, 2017-2021
 • procesrecht docent VU Law Academy, postdoctorale opleiding pensioenrecht, 2006-2013
 • verschillende onderwerpen van het gezondheidsrecht, medisch tuchtrecht en aansprakelijkheidsrecht voor artsen, arts-assistenten en hun opleiders, directeuren instellingen gezondheidszorg, hoofden klachtencommissies, gezondheidsjuristen en letselschadeadvocaten, 1998-2013
 • juridische aspecten kind en letsel, 2012
 • beroepsgeheim van (para)medici, 2011
 • aansprakelijkheidsrecht en contractenrecht voor ambtenaren, 2008
 • toekomstschade voor schadebehandelaars van verzekeringsmaatschappijen, 2004
 • aansprakelijkheid van Arboartsen, 2003
 • medisch tuchtrecht voor de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, 2001
 • zakelijke zekerheidsrechten, de Week van het Recht, 1992

De ervaring leert dat voor bijna elk conflict een oplossing bestaat. Wanneer die niet kan worden gevonden, is procederen een optie. Désirée Siemerink-Looten staat u graag bij als advocaat, als premarital mediator, Parenting Coordinator en zij kan als mediator u en de ander helpen een conflict op te lossen.

Looten Advocatuur en Mediation werkt samen met andere advocaten en mediators. Ook als team-mediator is Désirée actief.

contact

7 + 1 =

Looten Advocatuur en Mediation

Waalsdorperweg 115,  2597 HS  Den Haag

Telefoon: +31 (0)70 326 0 343

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

LinkedIn