Algemene Voorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurtarief dat Looten Advocatuur Mediation ieder jaar vaststelt. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

Looten Advocatuur en Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door de cliënt(en) gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt(en) te accepteren.

De opdrachtgever(s) vrijwaren Looten Advocatuur en Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op welke manier dan ook samenhangen met de werkzaamheden, verricht voor de opdrachtgever(s), tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van Looten Advocatuur en Mediation.

Elke aansprakelijkheid van Looten Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Looten Advocatuur en Mediation wordt uitbetaald.

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Looten Advocatuur en Mediation wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Looten Advocatuur en Mediation voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Looten Advocatuur en Mediation heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. Wanneer er een geschil bestaat over de inhoud of de strekking van deze algemene voorwaarden, is  de Nederlandse tekst bindend.

Looten Advocatuur en Mediation is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.

Den Haag, zomer 2018