Privacyverklaring

Algemeen

In deze verklaring geeft Looten Advocatuur & Mediation aan hoe de verkrijging van gegevens van cliënten van kantoor plaatsheeft en voor welke doeleinden die worden verwerkt. Daarnaast wordt in deze verklaring inzicht verstrekt in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking is in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor personen van wie Looten Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn: (potentiële) cliënten en personen die een vraag hebben gesteld al dan niet via de website van Looten Advocatuur & Mediation.

Looten Advocatuur & Mediation verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, in het geval:

  1. u zelf uw persoonsgegevens aan Looten Advocatuur & Mediation voor de behandeling van uw zaak verstrekt;
  2. u uw persoonsgegevens heeft ingevuld op een contact- of webformulier;
  3. u uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc. heeft gedeeld;

of via openbare bronnen, zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent, of van uw (voormalige) werkgever.

De doeleinden waarvoor Looten Advocatuur & Mediation de persoonsgegevens verwerkt

Looten Advocatuur & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens om met de informatie die uw verstrekt, uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen en digitale berichten en proposities aan u te verbeteren. Daarnaast voor marketingdoeleinden en social media sharing.

Looten Advocatuur & Mediation verwerkt persoonsgegevens op grond van:

  • uw toestemming en
  • het gerechtvaardigd belang van Looten Advocatuur & Mediation om de product- en dienstinformatie te verbeteren, om u uitnodigingen toe te sturen en om gerichte marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema vindt u de persoonsgegevens beschreven die Looten Advocatuur & Mediation verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens Doeleinden
Naam (inclusief initialen) Voor de juiste aanhef in onze berichten
Adres (zakelijk en privé) Om met u contact te kunnen opnemen
Functie of beroep Voor de juiste aanhef en om de berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s) Voor de juiste aanhef
E-mailadres Om contact met u op te kunnen nemen en onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer, mobiele nummer Om contact met u op te kunnen nemen
Geslacht Voor de correcte aanhef
Bedrijf of organisatie Om uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie te kunnen noemen voor de aansluiting met onze klantrelaties
Link naar uw LinkedIn-pagina Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
Uw contactpersoon bij Looten Advocatuur & Mediation Om onze berichten te kunnen personaliseren
Contactgegevens van uw secretaresse Om met u contact te kunnen opnemen
   
 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwijderd wanneer:

  • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer een foutmelding is ontvangen);
  • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
  • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
  1. uw onderneming is opgehouden te bestaan;
  2. in een periode van vijf jaar heeft u geen contact gehad met Looten Advocatuur & Mediation.

Uw rechten

U hebt het recht Looten Advocatuur & Mediation te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Looten Advocatuur & Mediation, Waalsdorperweg 115, 2597 HS Den Haag of via: mailt@looten.eu.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en derden

Looten Advocatuur & Mediation deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. Looten Advocatuur & Mediation kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Looten Advocatuur & Mediation heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijziging van deze verklaring

Looten Advocatuur & Mediation behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen, binnen de grenzen van de privacyregelgeving.

Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Looten Advocatuur & Mediation, Waalsdorperweg 115, 2597 HS Den Haag, of via mail@looten.eu.

Den Haag, zomer 2018